ZÁPIS na voľné miesta DO KURZOV v školskom roku 2018/2019


Na voľné miesta do jazykových kurzov v školskom roku 2018/2019 sa môžete prihlásiť priebežne počas pracovných dní – v čase 14.00-14.45 hod.

Nájdete nás v zborovni Jazykovej školy, 2. poschodie, č. miestnosti 106.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Zápis, teda oficiálne prihlásenie sa do jazykových kurzov pre nových poslucháčov (do prvých alebo vyšších ročníkov podľa jazykovej úrovne) na nasledujúci školský rok, prebieha už tradične koncom júna /presný termín viď nižšie/ v budove Jazykovej školy.

Na oficiálnom zápise ste informovaní o možnostiach zaradenia do kurzu a vypíšete prihlášku na štúdium. Ak ide o vyšší ročník, dohodnete si termín vstupného testu. Po zapísaní sa do kurzu je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou, ktorú od nás obdržíte, resp. prevodom z účtu, školné a zápisné za konkrétny jazykový kurz.

Potvrdenie o zaplatení je potrebné doručiť v deň zápisu, či už osobne alebo e-mailom.

Zhrnutie :-) 3 kroky pre úspešný zápis do kurzu:

   1. krok - prísť k nám v stanovený termín zapísať sa

   2. krok - zaplatiť poštovou poukážkou, ktorú od nás dostanete, alebo prevodom cez účet, poplatky

   3. krok -  doručiť nám doklad o zaplatení poplatkov - osobne alebo e-mailom 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Poslucháči, ktorí už navštevovali naše kurzy v predchádzajúcom školskom roku, sa zapisujú do vyššieho ročníka priamo u svojho vyučujúceho. Do vyššieho ročníka sú zapísaní po zaplatení stanovených poplatkov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Oficiálny ZÁPIS do kurzov na školský rok 2018/2019 sa uskutočnil v budove Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov v termíne 21., 22. a 25. júna 2018 od 9.00 - 18.00 hod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ponuka kurzov:

Anglický jazyk

 

 • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky/ jazyková úroveň C1-C2/; od septembrado júna /140 hodín/​
 • Žiacke kurzy pre mladších žiakov, ktorí v školskom roku 2018/2019 budú navštevovať 4., resp. 5. ročník ZŠ, - tzv. prípravky /2 x 65 min./týždeň/ -  pracuje sa tu s materiálom bližším tomuto veku.
 • Žiacke kurzy anglického jazyka prebiehajú aj v našom elokovanom pracovisku na ZŠ Májové námestie – Sídlisko Sekčov a na ZŠ Bajklaská - Sídlisko III
 • Konverzačné kurzy - na úrovni A2-B1 /po základnom kurze/; B2 /po strednom kurze/ a B2-C1 /po vyššom kurze/ - 2 x 2 hodiny týždenne, resp1 x 2 hodiny týždenneTémy prispôsobené požiadavkám účastníkov kurzu. 
 • Jazykový kurz pre učiteľov ZŠ a SŠ - cieľom je: rozšírenie si kvalifikácie o cudzí jazyk. Takéto jazykové kurzy budú otvorené v prípade potrebného počtu záujemcov pre jednotlivé jazykové úrovne. Pri zápise stačí uviesť, že máte záujem o takýto kurz. V prípade úspešného absolvovania štátnej jazykovej skúšky sa pedagógom priznáva 60 kreditov.

 

 

Francúzsky jazyk

 • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky/ jazyková úroveň C1-C2/; od septembrado júna /140 hodín/​

 

 

Nemecký jazyk

 • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky /jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/

 

 • Žiacke kurzy pre mladších žiakov, ktorí v školskom roku 2018/2019 by mali navštevovať 4. resp. 5. ročník ZŠ - tzv. prípravky /2 x 65 min/ týždeň/ -pracuje sa tu s učebnicami tematicky bližšími tomuto veku

 

 • Prípravný kurz na Goethe-Zertifikat B2 (jazykový certifikát pre záujemcov o prácu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku; záujemcovia by mali byť momentálne na úrovni B1 (140 vyučovacích hodín - 2 x 2 hodiny do týždňa). Absolvovanie skúšky Goethe-Zertifikat B2 v júnovom termíne 2019 – pre účastníkov kurzu s výraznou zľavou. Otvoríme max. jeden kurz.

 

 

Ruský jazyk

 • Kurzy – všeobecný jazyk 2 x 90 min. do týždňa

      - kurz pre začiatočníkov,

      - kurz pre mierne pokročilých /A1-A2/

      - kurz pre pokročilých /B1-B2/

 

   

Taliansky jazyk

 • Kurzy – všeobecný jazyk 2 x 90 min. do týždňa

      - kurz pre začiatočníkov, príp. mierne pokročilých /A1-A2/

 

 

Španielsky jazyk

 • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky /jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Školné a zápisné na školský rok 2018/2019

Školné za klasický ročný jazykový kurz je v prepočte pre žiaka ZŠ, SŠ a študenta VŠ  13,90 EUR / mesiac.

Školné pre plnoletú fyzickú osobu za ročný jazykový kurz je v prepočte 18,90 EUR / mesiac.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 45/2015 

je Školné a zápisné na školský rok 2018/2019 určené nasledovne:

Kurz/vek

Školné 1. platba + zápisné 

 Školné 2. platba -  na zač. 2. polroka

Žiaci  ZŠ, SŠ

          121 EUR

          28 EUR

Celoročné kurzy  Študenti VŠ-denné štúdium do 25 r.*

          131 EUR

          18 EUR*

Celoročné kurzy  ostatní dospelí

          141 EUR

          58 EUR

 • Konverzačný kurz ANJ – celoročný - 1 x 90 min. / týždeň - 125 EUR

* Uvedené školné zaplatia len tí študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí predložia

   na začiatku 2. polroka potvrdenie o štúdiu na VŠ.

= = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Bankové spojenie v prípade platenia školného a zápisného /platíte až po zapísaní sa do kurzu/:

Jazyková škola, Plzenská, 10, Prešov

č. účtu: 7000518688/8180

Štátna pokladnica

IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688

 

V prípade prevodu z účtu:

Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno (meno poslucháča JŠ), jazyk a kurz, za ktorý platíte.

 

V prípade otázok sa s nami kontaktujte na info@jspresov.sk