ZÁPIS do kurzov na školský rok 2017/2018

 

Na voľné miesta do jazykových kurzov sa môžete prihlásiť od 6.9.2017 priebežne počas pracovných dní – v čase 14.00-14.45 hod.

Vyučovanie začína od 6. septembra 2017 podľa rozvrhu jednotlivých kurzov.

Nezabudnite si prosím doniesť prezuvky, resp. návleky. 

 

Zápis, teda oficiálne prihlásenie sa do jazykových kurzov pre nových poslucháčov (do prvých alebo vyšších ročníkov podľa jazykovej úrovne) na nasledujúci školský rok, prebieha už tradične koncom júna /presný termín viď nižšie/ v budove Jazykovej školy.

Na oficiálnom zápise ste informovaní o možnostiach zaradenia do kurzu a vypíšete prihlášku na štúdium. Ak ide o vyšší ročník, dohodnete si termín vstupného testu. Po zapísaní sa do kurzu je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou, ktorú od nás obdržíte, resp. prevodom z účtu, školné a zápisné za konkrétny jazykový kurz.

Potvrdenie o zaplatení je potrebné doručiť v deň zápisu, či už osobne alebo e-mailom.

Zhrnutie :-) 3 kroky pre úspešný zápis do kurzu:

   1. krok - prísť k nám v stanovený termín zapísať sa

   2. krok - zaplatiť poštovou poukážkou, ktorú od nás dostanete, alebo prevodom cez účet, poplatky

   3. krok -  doručiť nám doklad o zaplatení poplatkov - osobne alebo e-mailom 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Poslucháči, ktorí už navštevovali naše kurzy v predchádzajúcom školskom roku, sa zapisujú do vyššieho ročníka priamo u svojho vyučujúceho. Do vyššieho ročníka sú zapísaní po zaplatení stanovených poplatkov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Oficiálny ZÁPIS do kurzov na školský rok 2017/2018 sa uskutočnil v budove Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov v termíne 22., 23. a 26. jún 2017 od 9.00 - 18.00 hod.

22. jún - ANGLICKÝ JAZYK 

23. a 26. jún - FRANCÚZSKY, NEMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANIELSKY a TALIANSKY jazyk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ponuka kurzov:

Anglický jazyk

 

 • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky/ jazyková úroveň C1-C2/; od septembrado júna /140 hodín/​
 • Žiacke kurzy pre mladších žiakov, ktorí v školskom roku 2017/2018 budú navštevovať 4., resp. 5. ročník ZŠ, - tzv. prípravky /2 x 65 min./týždeň/ -  pracuje sa tu s materiálom bližším tomuto veku.
 • Žiacke kurzy anglického jazyka prebiehajú aj v našom elokovanom pracovisku na ZŠ Májové námestie – Sídlisko Sekčov a na ZŠ Bajklaská - Sídlisko III
 • Konverzačné kurzy - na úrovni A2-B1 /po základnom kurze/; B2 /po strednom kurze/ a B2-C1 /po vyššom kurze/ - 2 x 2 hodiny týždenne, resp1 x 2 hodiny týždenneTémy prispôsobené požiadavkám účastníkov kurzu. 
 • Jazykový kurz pre učiteľov ZŠ a SŠ - cieľom je: rozšírenie si kvalifikácie o cudzí jazyk. Takéto jazykové kurzy budú otvorené v prípade potrebného počtu záujemcov pre jednotlivé jazykové úrovne. Pri zápise stačí uviesť, že máte záujem o takýto kurz. V prípade úspešného absolvovania štátnej jazykovej skúšky sa pedagógom priznáva 60 kreditov.

 

 

Francúzsky jazyk

 • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky/ jazyková úroveň C1-C2/; od septembrado júna /140 hodín/​

 

 

Nemecký jazyk

 • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky /jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/

 

 • Žiacke kurzy pre mladších žiakov, ktorí v školskom roku 2017/2018 by mali navštevovať 4. resp. 5. ročník ZŠ - tzv. prípravky /2 x 65 min/ týždeň/ -pracuje sa tu s učebnicami tematicky bližšími tomuto veku

 

 • Prípravný kurz na Goethe-Zertifikat B2 (jazykový certifikát pre záujemcov o prácu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku; záujemcovia by mali byť momentálne na úrovni B1 (140 vyučovacích hodín - 2 x 2 hodiny do týždňa). Absolvovanie skúšky Goethe-Zertifikat B2 v júnovom termíne 2018 – pre účastníkov kurzu s výraznou zľavou. Otvoríme max. jeden kurz.

 

 

Ruský jazyk

 • Kurzy – všeobecný jazyk 2 x 90 min. do týždňa

      - kurz pre začiatočníkov,

      - kurz pre mierne pokročilých /A1-A2/

      - kurz pre pokročilých /B1-B2/

 

   

Taliansky jazyk

 • Kurzy – všeobecný jazyk 2 x 90 min. do týždňa

      - kurz pre začiatočníkov, príp. mierne pokročilých /A1-A2/

 

 

Španielsky jazyk

 • všeobecný jazyk - celoročné kurzy /2 x 90 min. do týždňa/ od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky /jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Školné a zápisné na školský rok 2017/2018

Školné za klasický ročný 140 hodinový jazykový kurz je v prepočte pre žiaka ZŠ, SŠ a študenta VŠ  12,90 EUR / mesiac, resp. 0,92 EUR/ vyuč. hodina.

Školné pre plnoletú fyzickú osobu za ročný 140 hodinový jazykový kurz je v prepočte 17,90 EUR / mesiac, resp. 1,28 EUR / vyuč. hodina. 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 45/2015 

je Školné a zápisné na školský rok 2017/2018 určené nasledovne:

Kurz/vek

Školné 1. platba + zápisné 

 Školné 2. platba -  na zač. 2. polroka

Žiacke základné kurzy - v šk. r. 2016/2017 - 4., resp. 5. ročník ZŠ /2x65 min/

          104 EUR

          25 EUR

Celoročné kurzy /2x90 min./ od 13 rokov po maturitu 

          111 EUR

          28 EUR

Celoročné kurzy /2x90 min./  Študenti VŠ-denné štúdium do 25 r.*

          121 EUR

          18 EUR*

Celoročné kurzy /2x90 min./ ostatní dospelí

          133 EUR

          56 EUR

 • Konverzačný kurz ANJ – celoročný - 1 x 90 min. / týždeň - 115 EUR

* Uvedené školné zaplatia len tí študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí predložia

   na začiatku 2. polroka potvrdenie o štúdiu na VŠ.

= = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov, elokované pracovisko pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany, oznamuje, že aj v budúcom školskom roku 2017/2018 pokračujú kurzy vyučovania cudzích jazykov. Novým záujemcom o štúdium bude umožnené štúdium po pohovore a zápise. Termín zápisu je do 20. júna 2017.

Na akékoľvek otázky záujemcom radi odpovieme na t. č.: 0907 920 307 alebo na e-mailovej adrese:skola@gymlipany.edu.sk.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Bankové spojenie v prípade platenia školného a zápisného /platíte až po zapísaní sa do kurzu/:

Jazyková škola, Plzenská, 10, Prešov
č. účtu: 7000518688/8180
Štátna pokladnica
IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688
 
V prípade prevodu z účtu:
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno (meno poslucháča JŠ), jazyk a kurz, za ktorý platíte.
 
V prípade otázok sa s nami kontaktujte na info@jspresov.sk