Poplatky a zľavy

Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (ďalej len „školné“) a zo zápisného (§ 53 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). 

Výška školného je rozdielna pre nezaopatrené dieťa a pre plnoletú fyzickú osobu:
1.skupina: žiaci ZŠ a SŠ a študenti VŠ denného štúdia do 25 rokov
2.skupina: ostatní.

Školné v školskom roku 2018/2019 je rozdelené na dve platby. Prvú platbu je potrebné zrealizovať po zapísaní sa do kurzu, druhú pred začiatkom druhého polroka. O konkrétnej výške školného sa rozhoduje v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 53 a taktiež v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN)  Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom Jazykovej školy. Zápisné je stanovené na 10 EUR.

Ak poslucháč/poslucháčka JŠ do kurzu zo závažných osobných dôvodov / presťahovanie sa do iného okresu, závažné zdravotné problémy, tehotenstvo / nenastúpi, teda nezačne navštevovať jazykový kurz, na ktorý sa prihlásil, musí požiadať o vrátenie školného písomnou formou do 30. septembra. Škola mu vráti celé nim zaplatené školné na základe zákona č. 245/2008 Z. z. § 53. Zápisné sa nevracia. 

Všetky informácie k ZÁPISU na školský rok 2018/2019 + informácie k výške ŠKOLNÉHO a ZÁPISNÉHO

 

Pri Jazykovej škole je vytvorený Neinvestičný fond PRO LINGUAE. Fond pomáha škole materiálne a finančne pri zabezpečovaní lektorov a pri zabezpečovaní tonerov, kopírovacieho papiera, servisu kopírovacích strojov atď. Poslucháči JŠ Prešov prispievajú do fondu príspevkom 4 EUR/rok.