Ponuka kurzov

 

Stupne kurzov:

1. základný - I. a II. ročník v rozsahu 280 štyridsaťpäťminútových vyučovacích hodín

2. stredný - I. a II. ročník v rozsahu 280 vyučovacích hodín

3. vyššie kurzy - I. a II. ročník v rozsahu 280 vyučovacích hodín

4. konverzačné kurzy – 140 vyučovacích hodín pre záujemcov s vedomosťami stredného kurzu

5. prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky - v rozsahu 140 vyučovacích hodín

 

Obsah kurzov:

1. Základný stupeň - základné  gramatické  minimum,   schopnosť  porozumenia  a  komunikácie v základných každodenných situáciách, aktívne osvojenie si slovnej zásoby  v rozsahu 2000  lexikálnych  jednotiek vrátane základnej frazeológie.

2. Stredný stupeň - celý gramatický  systém  cudzieho  jazyka  a aktívna aplikácia frekventovaných štruktúr  pri  ústnej  a  písomnej  komunikácii,  aktívne  osvojenie  si  slovnej  zásoby v rozsahu 3500 lexikálnych  jednotiek  vrátane  bežnej  frazeológie,   znalosti  základných  poznatkov  z  reálií  krajín  príslušného cudzieho jazyka.
3. Vyššie kurzy - prehlbovanie aktívnej aplikácie gramatického systéme jazyka, posilnenie nácviku počúvania s porozumením a práce s autentickým textom, vybrané kapitoly z reálií príslušného jazyka.

4. Konverzačné kurzy - prehlbovanie rečových zručností získaných v predchádzajúcom jazykovom štúdiu na úrovni stredného stupňa, získanie väčšej pohotovosti a samostatnosti najmä v ústnom prejave. Obsah kurzu je možné prispôsobiť požiadavkám záujemcov.

 

5. Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky - zhrnutie a upevnenie celého gramatického systému, schopnosť aplikovať systém v hovorenej a písomnej forme na požadovanej úrovni, vybrané kapitoly z dejín, literatúry a reálií príslušného cudzieho jazyka.

 

Pre 11- a 12-ročné deti škola organizuje základný kurz s tromi vyučovacími hodinami týždenne. Vyučovanie je rozdelené do dvoch dní a škola garantuje 105 vyučovacích  hodín v školskom roku.