Osnovy

 

 

Ruský jazyk – osnovy

Základný kurz /A1-A2/

 

základný kurz 1. ročník

 

Gramatika a fonetika

 •  azbuka – zvládnutie písma aktívne aj pasívne
 •  základné fonetické pravidlá výslovnosti ruských slov
 •  intonačné konštrukcie 1, 2 a 3
 •  prízvuky – základné pravidlá výslovnosti prízvučných a neprízvučných slov
 •  rody podstatných mien
 •  množné číslo podstatných mien
 •  osobné zámená v 1., 4., 6. a 7. páde
 •  privlastňovacie zámená v 1., 4., 6. a 7. páde
 •  podstatné mená v 1., 4., 6. a 7. páde
 •  prídavné mená v 1. páde
 •  produktívne slovesné skupiny
 •  zvratné slovesá
 •  dokonavé a nedokonavé slovesá
 •  časovanie slovies v prítomnom a minulom čase
 •  jednoduché vety a podraďovacie súvetia so spojkami, lebo, že, ktorý a aký
 •  základné a radové číslovky 1 – 100
 •  príslovkové určenia miesta a času a otázky s nimi spojené

 

Lexika

 • národnosti, povolania a členovia rodiny
 • doma, byt a nábytok
 • mesto a dedina, typy budov
 • zoznamovanie a základné frázy spoločenskej komunikácie
 • obchod a nakupovanie, potraviny a stravovanie
 • móda a odievanie
 • základná lexika spojená s vyjadrovaním názoru, opisovaním rodiny a rodinných vzťahov

 

Funkcie jazyka

 • tvoriť základné vety so slovesom byť
 • tvoriť otázky s opytovacími slovami
 • tvorba záporu v ruštine
 • podraďovacie súvetia so spojkami, ktorý, aký, že, pretože
 • zoznamovanie a predstavovanie
 • základné spoločenské frázy a výrazy
 • pozývanie, ďakovanie, žiadosti a prosby
 • blahoželania a uvítanie
 • vyjadrovanie názorov a diskusia na základné témy
 • v krátkosti opísať denný režim a záujmy
 • dohovoriť sa s predavačom a zisťovanie ceny
 • vyjadrovanie názoru na módu a obliekanie a zdravé stravovanie

 

II. ročník základného kurzu

 

Gramatika a fonetika

 

 • čítanie – zvládnuť metódu porozumenia neznámych slov na základe kontextu
 • pravopis základnej lexiky
 • prízvuk výslovnosť a intonácia v ruských vetách
 • tvorba otázok a krátkych odpovedí
 • zvyšovanie pohotovosti odpovede a reakcie v rôznych komunikačných situáciách
 • jednoduchý a zložitý budúci čas slovies
 • pohybové slovesá a slovesné páry
 • slovesá s predponami
 • krátke prídavné mená ako príčastia
 • 2. a 3. pád podstatných mien osobných zámen privlastňovacích zámen
 • väzba „ja (ne)mám“
 • nepravidelné slovesá
 • označenie smeru a miesta
 • podraďovacie súvetia v rôznych pádoch
 • prídavné mená v rôznych pádoch
 • častice „či“ a „ak“
 • väzba „musím/treba“
 • stupňovanie prídavných mien a prísloviek
 • základné a radové číslovky do 1000000

 

Lexika

 • knižnica, čítanie a typy kníh
 • na návšteve – zvyky a tradície v Rusku a na Slovensku
 • športy a olympijské hry
 • divadlo a kultúrne podujatia
 • počasie a ročné obdobia
 • ochrana zdravia, stravovanie a príroda
 • škola, školské systémy a vyučovanie
 • povolanie a voľba zamestnania
 • život v meste a na dedine – porovnanie
 • transport a dopravné prostriedky

 

Funkcie jazyka

 • tvoriť zložitejšie typy súvetí v rôznych pádoch
 • tvoriť otázky a reagovať na ne
 • komunikovať a vyjadrovať názor jednoduchou formou
 • rozprávať o svojich záujmoch a preferenciách
 • schopnosť komunikovať v rôznych inštitúciách, požičiavať knihy, dohovoriť sa na pošte, jednať v obchode, v divadle a kine
 • diskutovať o kultúre a druhoch umenia
 • cestovanie a kupovanie lístkov a orientácia na staniciach a letiskách
 • charakteristika počasia, klímy a prírody