Osnovy

 

Základný kurz

 

Nemecký jazyk

OSNOVY PRE ZÁKLADNÝ KURZ /1. a 2. ročník/

Základný kurz /A1-A2/

 

Jazykové prostriedky - gramatika

 • Pomocné slovesá haben a sein
 • Časovanie pravidelných a nepravidelných slovies v prítomnom čase, vykanie v nemčine, časovanie slovies s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou
 • Modálne slovesá v prítomnom čase a v préterite
 • Väzba slovies
 • Zvratné slovesá
 • Rozkazovací spôsob
 • Préteritum pomocných slovies , pravidelných a niektorých nepravidelných slovies
 • Perfektum pomocných, pravidelných a niektorých nepravidelných slovies
 • Konjunktív slovesa haben
 • Určitý a neurčitý člen, záporový člen
 • Skloňovanie podstatných mien
 • Spodstatnené slovesá
 • Spodstatnené príd. mená
 • Prídavné mená a ich väzba
 • Stupňovanie prídavných mien
 • Skloňovanie prídavných mien
 • Obmedzovacia spojka „aber“, sondern
 • Zvolanie
 • Častice záporu, modálne častice, porovnávacie častice
 • Zámená osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, obligátne „es“
 • Predložky miesta a času
 • Základné číslovky
 • Radové číslovky
 • Slovosled v jednoduchej vete -oznamovacia veta, opytovacia veta, rozkazovacia veta
 • Stavba vety s modálnym slovesom
 • Vedľajšie vety bez spojky a so spojkou „dass“
 • Stavba vety s modálnym slovesom
 • Vedlajšie vety s „weil“
 • Vetný zápor
 • Infinitívna konštrukcia s „zu“
 • Vedľajšia veta s uvádzacím slovom na „w“

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Tlačivá dokumenty
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie , Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody
 • Stravovanie - stravovacie návyky, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, cestoviny a múčne výrobky, mliečne výrobky
 • Voľný čas a záľuby – záľuby, knihy a čítanie, rozhlas, televízia a internet
 • Doprava a cestovanie- dopravné prostriedky, osobná doprava, Príprava na cestu a cestovanie
 • Vzdelávanie a práca- Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie
 • Človek a príroda- Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie
 • Multikultúrna spoločnosť- Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky
 • Obliekanie a móda- Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky
 • Šport- Druhy športov ako záľuba, Letné a zimné druhy športov, Individuálne a kolektívne
 • Obchod a služby- Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácia
 • Krajiny, mestá a miesta- Krajiny a mestá, Miesta v meste a v prírode, Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto
 • Kultúra a umenie- Druhy kultúrnych inštitúcii v meste, Kultúrne činnosti ako záľuby
 • Človek a spoločnosť, komunikácia- Osvojovanie si jazyka, pokyny učiteľa
 • Mládež a jej svet- Obľúbené činnosti
 • Zamestnanie- Povolania ako osobné údaje, Iné povolania

 

NEMECKÝ JAZYK

OSNOVY PRE STREDNÝ KURZ /1. a 2. ročník/

STREDNÝ KURZ /B1-B2/

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Perfektum ďalších nepravidelných slovies
 • Préteritum pravidelných a nepravidelných slovies
 • Pluskvamperfektum, časové posuny
 • Ďalšie zvratné slovesá
 • Väzba slovies
 • Používanie slovesa „lassen“
 • Trpný rod - v prítomnom čase, v préterite v perfekte, s modálnymi slovesami
 • Stavové pasívum
 • Podmieňovací spôsob
 • Konjunktív préterita a pluskvamperfekta pomocných, plnovýznamových a modálnych slovies, würde plus infinitív
 • Ďalšie významy Konjunktívu II
 • Futúrum a významy slovesa werden
 • Stupňovanie prídavných  mien v prívlastku
 • Predložky s genitívom
 • Upevňovanie a ďalšie významy predložiek s akuzatívom, datívom a predložiek s akuzatívom datívom
 • Predložky so zemepisnými údajmi
 • Časové predložky
 • Predložkové väzby slovies, prídavných mien a podstatných mien
 • Zámená derselbe a der gleiche
 • Opytovacie a ukazovacie zámenné príslovky
 • Príslovky – ich významy a použitie
 • Neurčité číslovky
 • Skloňovanie radových čísloviek
 • Dialógové častice
 • Ustálené slovné spojenia
 • Želacie vety, podmienkové vety
 • Prirovnávacie vety so spojkou „ als ob“
 • Porovnávacie vety so spojkami als a wie
 • Vzťažné vety
 • Nepriama otázka
 • Účelové vety s damit
 • Časové vety so spojkami wenn, als, nachdem, sobald, bevor, seitdem, solange, bis
 • Upevňovanie vedľajších viet so spojkami dass, weil, obwohl a wenn
 • Zhrnutie a upevňovanie súvetí so spojkami: und, oder, denn, aber, sondern, trotzdem, deshalb, dann, sonst.
 • Infinitív s zu
 • Infinitívne väzby s um zu, ohne zu, statt zu
 • Poradie vetných členov vo vete s dvoma predmetmi
 • Vety s dvojčlennými párovými spojkami entweder – oder, weder – noch, nicht nur – sondern auch, sowohl – als auch, zwar – aber

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť - Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Vzťahy medzi ľuďmi, Náboženstvo
 • Domov a bývanie- Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie
 • Doprava a cestovanie- Príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí, Auto – jeho konštrukcia, oprava a údržba
 • Vzdelávanie a práca- Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky, Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Človek a príroda- Zvieratá/rastliny v jednotlivých ekologických systémoch, Počasie a klíma – jej zmeny a dôsledky zmien, Životné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
 • Voľný čas a záľuby –Knihy a čítanie- druhy literatúry, Rozhlas, televízia – televízne a rozhlasové relácie, Výhody a nevýhody sledovania televízie, Využívanie internetu v súčasnosti, Tlač, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka
 • Stravovanie –Stravovacie zariadenia, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výživa,
 • Špeciality kuchyne v nem. hovoriacej oblasti.
 • Multikultúrna spoločnosť- Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Oslava sviatkov, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
 • Obliekanie a móda- Rôzne druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti.
 • Šport- Ďalšie druhy športov ako záľuba
 • Obchod a služby- Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové služby, Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...)
 • Krajiny, mestá a miesta- Moja krajina a moje mesto- rozšírenie témy, Geografický opis krajiny, Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
  Kultúra a umenie- Druhy umenia, Kultúra a jej formy
 • Človek a spoločnosť, komunikácia- Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie, Kultúra komunikácie.
 • Mládež a jej svet- Aktivity mládeže, Generačné vzťahy, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy mládeže o svete
 • Zamestnanie- Ďalšie povolania, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť
 • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Priemysel, Vedecký pokrok
 • Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím - Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície nemecky hovoriacich krajín, Politický systém SRN

 


 

NEMECKÝ JAZYK

Osnovy pre vyšší kurz /1. a 2. ročník/

Vyšší kurz /B2; C1/


Jazykové prostriedky – gramatika

 • Perfektum, préteritum a pluskvamperfektum všetkých pravidelných a nepravidelných slovies
 • Používanie foriem minulého času
 • Slovesá s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou a ich významy – upevňovanie a rozširovanie
 • Trpný rod – opakovanie a upevňovanie všetkých tvarov a ich použitie
 • Trpný rod vo vedľajších vetách
 • Ďalšie spôsoby vyjadrovania trpného rodu
 • Konjunktív II – opakovanie a upevňovanie všetkých tvarov a rôznych foriem využitia
 • Konjunktív I
 • Nepriama reč
 • Subjektívne významy modálnych slovies
 • Vyjadrovanie modálnosti pomocou : sein + zu + infinitív, haben + zu + infinitív
 • Futúrum I a Futúrum II a ich významy: Budúci čas, vyjadrovanie domnienky
 • Negácia – všetky formy a ich používanie - upevňovanie a rozširovanie
 • Príčastie prítomné a príčastie minulé vo funkcii prídavného mena
 • Spodstatnené príčastie minulé
 • Rozvitý prívlastok
 • Participiálne konštrukcie
 • Predložky – zhrnutie a upevňovanie všetkých predložiek a ich významov
 • Predložkové väzby slovies, prídavných mien a podstatných mien – upevňovanie a rozširovanie
 • Zosilňovacie príslovky
 • Smerové príslovky –her a –hin
 • Poradie vetných členov vo vete
 • Vzťažné vety - opakovanie a upevňovanie, vzťažné zámená wer, was, zámenné príslovky vo funkcii vzťažného zámena
 • Porovnávacie vety so spojkami je ... desto
 • Zvolacie vety
 • Všetky typy vedľajších viet: príčinné, prípustkové, účinkové, dôsledkové, podmienkové, časové, účelové, spôsobové, odporovacie - upevňovanie a rozširovanie
 • Spojky priraďovacie a podraďovacie - zhrnutie
 • Variácie vedľajších viet - Nominálny štýl
 • Vedľajšia veta ako doplnok
 • Predložkový doplnok
 • Uvoľňovanie rámcovej konštrukcie
 • Elipsa
 • Modálne častice
 • Ustálené slovné spojenia
 • Väzba slovies s podstatným menom
 • Slovotvorba:
 • Tvorenie prídavných mien, odvodzovanie pomocou predpôn a prípon a ich významy (– los, -bar, ....)
 • Tvorenie slovies
 • Tvorenie podstatných mien
 • Textová gramatika

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a manželstvo – Rodinní príslušníci, Rodičia a deti, Generačné problémy, Rodina v minulosti a dnes, Rôzne názory na manželstvo a iné formy spolužitia, Signály lásky, Láska na prvý pohľad, Svadba, Rozvod a jeho následky, Môj partner a jeho vlastnosti , Pomoc štátu rodinám, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Domov a bývanie - Bývanie vo veľkomeste, malom meste a na dedine, Bývanie v paneláku a v rodinnom dome, Čo človek potrebuje na bývanie, Naše želania a realita, Bývanie v minulosti a dnes, Bývanie viacerých generácií pod jednou strechou, Porovnanie s nem. hov. krajinami, Moje rodné mesto
 • Zdravie- Zdravotný stav nášho obyvateľstva, Vzťah medzi zdravím, športom a stravovaním, Zdravý spôsob života, Stres a jeho následky, Choroby a zranenia, Prvá pomoc, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Doprava a cestovanie- Auto a automobilový priemysel, Dopravné prostriedky – ich výhody a nevýhody, Doprava a jej problémy, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí, Rôzne účely cestovania, Príprava na cestu, Hotely a hotelové služby, Ubytovacie zariadenia, Dovolenka v zahraničí a vo vlastnej krajine, Dovolenka pri mori, na horách, poznávacie zájazdy, Cestovanie s cestovnou agentúrou, individuálne cestovanie, Cestovanie v budúcnosti, Turistika a cestovný ruch, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Problémy sveta
 • Klimatické zmeny – ochrana životného prostredia Voľný čas a záľuby – Voľný čas a jeho úloha v našom živote, Aktivity voľného času a koníčky, Voľný čas a zábava, Ako trávim voľný čas ja a moja rodina, Film, Hudba, Šport ako aktivita voľného času, Moja obľúbená reštaurácia, kaviareň, cukráreň a p., Návšteva zábavných podnikov a kultúrnych zariadení, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Masmédiá – Úloha masmédií v našom živote, Knihy, Tlač, Rozhlas, Televízia, Internet a ďalšie nové médiá, Reklama, Analfabetizmus a jeho príčiny v dnešnom svete
 • Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Práca a povolanie – Opis povolaní a ich činností, Typické ženské a mužské povolania,
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania - Životopis, Pracovné podmienky, Platové ohodnotenie, Pracovná doba, Nárok na dovolenku, Sociálne vymoženosti, Nezamestnanosť, Štúdium a povolanie, Moja cesta k súčasnému/budúcemu povolaniu, Ďalšie vzdelávanie, Porovnanie s nem. hov. krajinami
 • Stravovanie – Stravovacie návyky u nás a v nem. hov. krajinách, Typické nemecké potraviny a jedlá v nem. hovoriacich krajinách, Slovenské špeciality a národné jedlá
 • Zdravá výživa
 • Obliekanie a móda- Pojem móda, Móda v minulosti a dnes, Môj vzťah k móde, Móda a jej trendy, Mládež a móda, Rôzne druhy oblečenia, Odevné doplnky, Módna prehliadka, Módni návrhári a móda všedného dňa, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Nakupovanie oblečenia v módnych obchodoch a prostredníctvom katalógu, Reklamácia
  Nakupovanie, Zo sveta ekonomiky - Druhy a spôsoby nakupovania, Životný štandard, Peniaze a ich funkcia, Druhy peňazí, Eurozóna a jej mena, Rady na šetrenie peňazí, Bankové služby, Formy spoločností a ich charakteristika
 • Ľudia – Opis osoby – príbuzného, priateľa, ... Charakterové vlastnosti, Medziľudské vzťahy, Vzory a ideály, Významné osobnosti nemecky hovoriacich krajín, životopis známej osobnosti
 • Cudzie jazyky- Význam cudzích jazykov v pracovnom živote, pri cestovaní, atď. Cudzie jazyky v zjednotenej Európe
 • Sviatky a zvyky – Oslava sviatkov - pro a contra, Rodinné sviatky, Darčeky, Rôzne druhy sviatkov a ich význam, Štátne a cirkevné sviatky, Oktoberfest, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií

 

NEMECKÝ JAZYK

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 

Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať k určeným témam v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Zároveň si vylepšujú techniku prekladu do francúzskeho jazyka.

Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti

 

Jazykové prostriedky, gramatika:

 • opakovanie gramatických javov stredného a vyššieho kurzu
 • precvičuje sa predovšetkým formou prekladu do cudzieho jazyka

 

Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je aj príprava na jej  ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií , histórie  a literatúry príslušnej jazykovej oblasti . Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre  vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

 • nacvičujú stratégie pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenia úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky zo zemepisu, reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

 

Sylaby

 

Reálie a literatúra:

 • Die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse von den Anfängen bis zum 15. Jh.
 • Ereignisse des 16. Jhs. - Bauernkrieg, Reformation und ihre Folgen, M. Luther
 • Deutschland im 19.Jh. - Vereinigung Deutschlands
 • Deutschland im 20.Jh. - der erste Weltkrieg
 • Wirtschaftskrise und die Situation in den 30-er Jahren
 • der zweite Weltkrieg, Potsdamer Abkommen
 • Deutschland nach 1945
 • Wiedervereinigung Deustchlands

 

 

Nemecko
- Geographie, Industrie, Landwritschaft, bekannte Städte und Gebiete

 

Österreich
- Geographie, Industrie, Landwirtschaft, bekannte Städte und Gebiete

 

Schweiz
- Geographie, Industrie, Landwirtschaft, bekannte Städte und Gebiete

 

 

Deutsche Kunst  und Architektur

Musik - J.S.Bach, W.A.Mozart, L.v.Beethoven,

Malerei - H.Holbein, A.Dürer, L.Cranach ... 

Deutscher  Film

Literatur

 

Deutsche Klassik - J. W. Goethe, F. Schiller
Das 20.Jh. - Th. und H. Mann, E. M. Remarque, H. Böll, W. Borchert, A. Seghers...
Prager Schule - F. Kafka
Österreichische Literatur - A. Schnitzler, St. Zweig
Schweizerische Literatur- G. Keller, M. Frisch, F. Dürrenmatt, P. Bichsel

 

Konverzačné témy:

 • Der Mensch und Ökologie
 • Familie, Familienleben, Beziehungen
 • Verkehr, Beförderungsmittel
 • Berufe, Arbeitsplatz, Träume und Wirklichkeit
 • Gesunde Lebensweise
 • Sport, Sportarten, wichtige
 • Sportveranstaltungen
 • Informationsmöglichkeiten
 • Kultur - Lebensweise der Deutschen und Slowaken
 • Freizeit, Hobbys
 • Einkaufsmöglichkeiten, Einkäufe
 • Mode
 • Zwischenmenschliche Beziehungen
 • Urlaub, Reisen, Naturschönheiten
 • Wissenschaft, Technik
 • Heutige Probleme der Menschheit