Osnovy

 

Základný kurz

 

FRANCÚZSKY   JAZYK

OSNOVY  PRE  ZÁKLADNY  KURZ  -  1. a 2. ročník /A1-A2/

 

Jazykové prostriedky - gramatika

 • Základy výslovnosti, prízvuk, intonácia, viazanie slov vo vete
 • Člen - určitý, neurčitý a delivý
 • Základy gramatickej stavby francúzskej vety
 • Zápor a rozkazovací spôsob pravidelných a nepravidelných slovies
 • Rod a číslo podstatných a prídavných mien
 • Číslovky – základné, radové
 • Príslovky
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
 • Porovnávanie (kvalita, kvantita, akcia)
 • Tvorenie otázky
 • Časovanie slovies 1.,2.,3. slovesnej triedy: parler, finir, vendre
 • Časovanie nepravidelných slovies: aller, savoir, faire, prendre, mettre etc.
 • Časovanie modálnych slovies: pouvoir, vouloir, devoir
 • Neosobné slovesné formy: il faut
 • Blízky budúci čas, jednoduchý budúci čas
 • Predložky
 • Osobné zámená ako podmet, ako predmet
 • Nesamostatné osobné zámená
 • Ukazovacie a privlastňovacie zámená nesamostatné
 • Opytovacie, vzťažné a neurčité zámená
 • Zvratné slovesá
 • Jednoduché podmienkové vety
 • Minulý čas: passé récent, passé composé, imparfait
 • Súslednosť časov
 • Nepriama reč v prítomnom, minulom čase
 • Vzťažné vety /qui, que, où/

 

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť - osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, národnosť, štátna príslušnosť
 • Domov a bývanie - môj dom/byt, jeho okolie, zariadenie domu
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, zdravie a choroba, vlastnosti človeka
 • Stravovanie- stravovacie návyky, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, rozdiely v národných stravovacích zvykoch
 • Voľný čas a záľuby: šport, kultúra, čítanie, TV, rádio, Internet
 • Doprava a cestovanie - dopravné prostriedky: MHD
 • Vzdelávanie – škola vo Francúzsku a na Slovensku – základné rozdiely, učebné predmety
 • Práca – typy povolaní, kariéra, plat, nezamestnanosť
 • Človek a príroda: počasie, životné prostredie, fauna, flóra
 • Multikultúrna spoločnosť: rodinné sviatky, francúzske a slovenské sviatky, životný štýl
 • Obliekanie a móda: základné druhy oblečenia podľa činnosti
 • Šport: druhy športov /ind., kolektívne, zimné, letné/
 • Obchod a služby: nákupné zariadenia, reklama
 • Moje mesto, dedina, krajina: vzťah k danému prostrediu, opis mesta, dediny
 • Kultúra a umenie: kultúrne inštitúcie v meste, kultúrne činnosti ako záľuby
 • Človek a spoločnosť, komunikácia, Mas-médiá,
 • Slovensko – základné údaje
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím- základné údaje
 • Stručná geografia Francúzska, práca s mapou

 

 


 

FRANCÚZSKY  JAZYK

OSNOVY  PRE  STREDNÝ   KURZ   -  1. a 2. ročník /B1-B2/

 

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Určitý, neurčitý a delivý člen, vynechanie člena (opakovanie a rozšírené použitie)
 • Tvorenie podstatných mien sufixami
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek – nepravidelné tvary
 • Upresnenie akcie z hľadiska času a trvania
 • Príslovky, vyjadrenie kvantity
 • Podmieňovací spôsob prítomný a minulý
 • Súslednosť časov v indikatíve
 • Pasívum
 • Konjunktív - subjonctif présent – použitie
 • Minulé časy: passé récent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait
 • Minulý infinitív
 • Budúci čas: futur proche, futur simple, futur antérieur
 • Imperatív
 • Nepravidelné slovesá
 • Slovesá s pevnou predložkovou väzbou
 • Participe présent, passé a gérondif – použitie
 • Neosobné slovesné tvary
 • Zhoda príčastia minulého s predmetom v 4. páde pred slovesom
 • Zámená v 3. a v 4. páde a ich postavenie vo vete
 • Determinanty typu: n´importe qui, aucun, tout...
 • Zámená samostatné a nesamostatné (osobné, ukazovacie, opytovacie,    privlastňovacie, vzťažné, neurčité)
 • Vzťažné vety (qui, que, à qui, auquel..., de qui, duquel, dont, où...)
 • Nepriama reč
 • Skrátenie vety infinitívom
 • Tvorenie otázky, pýtanie sa na podmet, predmet, príslovkové určenie
 • Vyjadrenie príčiny (puisque, parce que, car, étant donné que, vu que...)
 • Vyjadrenie podmienky alebo reštrikcie v súvetí (à condition que, du moment que,  
 •     sauf, à moins que; ne ..... que)
 • Vyjadrenie cieľa súvetí (pour que, afin que, de façon que)  
 • Vyjadrenie protikladu (en revanche, mais, par contre, pourtant, cependant, malgré...)
 • Vyjadrenie následku (donc, par conséquent, alors, de ce fait, c´est pourquoi...)
 • Podmienkové súvetie (reálne, nereálne)
 • Negácia

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť: osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine , národnosť/štátna príslušnosť, tlačivá/dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo;
 • Domov a bývanie: môj dom/byt, zariadenie , domov a jeho okolie, bývanie v meste a na dedine, spoločnosť a životné prostredie
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie: fyzické charakteristiky, charakterové vlastnosti človeka, choroby a nehody, hygiena a starostlivosť o telo, zdravý spôsob života, nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie;
 • Doprava a cestovanie: dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu, turistika a cestovný ruch, problémy cestných, železničných a leteckých sietí;
 • Vzdelávanie a práca : škola a jej zariadenie, učebné predmety, pracovné činnosti a profesie, školský systém, celoživotné vzdelávanie, pracovné podmienky;
 • Človek a príroda: zvieratá/fauna, počasie, rastliny/flóra, človek a jeho životné prostredie, príroda okolo nás, ochrana životného prostredia;
 • Voľný čas a záľuby:  knihy a čítanie, rozhlas, televízia a internet, výstavy a veľtrhy, kultúra a jej vplyv na človeka, umenie a rozvoj osobnosti;
 • Stravovanie - stravovacie návyky: mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, cestoviny a múčne výrobky, mliečne výrobky, stravovacie zariadenia, príprava jedál, kultúra stolovania, zdravá výživa;
 • Multikultúrna spoločnosť: cudzie jazyky, rodinné sviatky, cudzojazyčná komunikácia, štátne a cirkevné sviatky, zvyky a tradície v rôznych krajinách, zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií;
 • Doprava, cestovanie: dopravné prostriedky, os., hromadné doprava, cestovný ruch, obľúbené destinácie
 • Vzdelávanie: školský systém u nás, vo Francúzsku, učebné predmety, profesie, pracovné podmienky
 • Obliekanie a móda: druhy oblečenia, odevné doplnky, výber oblečenia na rôzne príležitosti,  móda a trendy;
 • Šport: druhy športov / zimné a letné, individuálne a kolektívne/, športové disciplíny, význam športu pre rozvoj osobnosti, reklama, sponzorstvo, fair play;
 • Obchod a služby:  nákupné zariadenia, pošta a telekomunikácie, druhy a spôsoby nákupu a platenia, hotely a ich služby, (kaderníctvo, fitnes...), kultúra nakupovania a služieb, reklama;
 • Krajiny, mestá a miesta: krajiny a svetadiely, moja krajina a moje mesto, geografický opis krajiny, kultúrne a historické pamiatky krajín a miest;
 • Kultúra a umenie - druhy umenia, kultúra a jej formy;
 • Človek a spoločnosť, komunikácia:  jazyk ako dorozumievací prostriedok medzi ľuďmi, národmi, kultúra komunikácie;
 • Masovo – komunikačné prostriedky: druhy mas. kom. prostriedkov, pozitívny, negatívny vplyv na človeka
 • Mládež a jej svet: aktivity mládeže, vzťahy medzi rovesníkmi, generačné vzťahy, problémy mladých, predstavy mládeže o svete;
 • Zamestnanie: pracovné pomery a kariéra, platové ohodnotenie, nezamestnanosť;
 • Veda a technika v službách ľudstva: technické vynálezy, vedecký pokrok;
 • Slovensko: geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím: geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;

 


 

 

FRANCÚZSKY   JAZYK

Osnovy pre vyšší kurz  -  1. a 2. ročník  /B2; C1/

 

Jazykové prostriedky - gramatika

 

Gramatika – opakovanie učiva osvojeného v prechádzajúcom kurze a jeho rozšírenie   

                        o ďalšie javy

 

Podstatné mená:

 • problematika predeterminantov u substantív. Rod substantív: prechyľovanie (najbežnejšie prípady). Číslo: nepravidelnosti pri tvorení pluráru (zhrnutie a doplnenie). Ďalšie substantívne kompozitá. Skratky a skratkové slová.

Prídavné mená

 • nepravidelné stupňovanie adjektív. Postavenie adjektíva vo vete, zmena  designácie podľa postavenia. Adjektívne kompozitá.

Zámená:

 • opytovacie zámená – komplexné formy. Neurčité záporné zámená nul, pas un.                 

           Neurčité: zovšeobecňovacie zámená n´importe qui / quoi / lequel.

Číslovky:

 • kolektívne číslovky. Číslovkové výrazy. Číselné zoskupenia (napr. un par un a iné). Antepozícia a postpozícia základných čísloviek (napr. une leçon, leçon un a pod.). Radové číslovky vo funkcii adverbií (napr. premièrement a pod.)

Slovesá:

 • zložitejšie prípady kongruencie, zhoda slovesa s viacerými podmetmi (napr. L´un et l´autre sont venus. L´un et l´autre est bon. Toi et moi étions là.), sloveso závislé na zlomku (la moitié, le quart a iné) a na číselnom substantíve (une douzaine a iné), na výrazoch udávajúcich množstvo v percentách, zhoda s podmetom kolektívneho významu a s inými designantami množstva (une multitude, la majorité, la plupart a pod.)

 

Časy a spôsoby:

 • dvojito zložené časy (hyperperifrastické – passé surcomposé, receptívne futur antérieur surcomposé, príp. conditionnel passé surcomposé). Passé antérieur  (receptívne), imparfait du subjonctif, plus-que-parfait du subjonctif (receptívne)

Nefinitné slovesné tvary:

 • minulé príčastie zložené (participe passé composé). Verbálne adjektíva a prítomné príčastie (participe présent). Prémorfologické opisy pasíva (receptívne). Vid a povaha slovesného deja (základné údaje, zhrnutie a zatriedenie poznatkov).

Nepravidelné slovesá:

 • systematizácia, príp. doplnenie nepravidelných slovies, slovies so zmenami kmeňových samohlások a slovies s pravopisnými zmenami

Príslovky:

 • nepravidelné stupňovanie prísloviek (doplnenie a zhrnutie). Ďalšie príslovky a príslovkové spojenia: beaucoup

Predložky:

 • rôzne vzťahy vyjadrené najfrekventovanejšími predložkami (napr. a: Il est à Prague. Il va à Prague. A son âge, c´est surprenant. On les vend à cinq euros. a pod), (par. ex.  deux fois par jour, par un froid glacial, apprendre par coeur a pod.), vyjadrenie toho istého vzťahu rôznymi predložkami (napr. Il va à  Paris / en France / chez Paul / dans la ville a pod.) – polyfunkčnosť a homonýmia. Používanie predložiek: parmi – entre, chez – à, devant – avant a i.

Spojky a spojkové spojenia: 

 • napr. aussi, néanmoins, en cas que, plutôt que, pourvu que, à moins que, príp. ďalšie. Zhrnutie prípadov transferu spojka – predložka. Najčastejšie prípady konverzie spojka – adverbium. Que ako spojkový substitút (napr. nahrádzajúce pour que, avant que, si pri opakovaní). Identifikácia slovných druhov (porozumenie významu pri konverzii).

 

Skladba (syntax)

 • Inverzia. Poriadok slov, aktuálne vetné členenie. Redundancia mennej časti prísudku vo forme osobného zámena.
 • Eliptické formy vyjadrovania ako dôsledok vetnej kondenzácie.

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť: osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine , národnosť/štátna príslušnosť, tlačivá/dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo;
 • Domov a bývanie: môj dom/byt, zariadenie , domov a jeho okolie, bývanie v meste a na dedine, spoločnosť a životné prostredie
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie: fyzické charakteristiky, charakterové vlastnosti človeka, choroby a nehody, hygiena a starostlivosť o telo, zdravý spôsob života, nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie;
 • Doprava a cestovanie: dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu, turistika a cestovný ruch, problémy cestných, železničných a leteckých sietí;
 • Vzdelávanie a práca : škola a jej zariadenie, učebné predmety, pracovné činnosti a profesie, školský systém, celoživotné vzdelávanie, pracovné podmienky;
 • Človek a príroda: zvieratá/fauna, počasie, rastliny/flóra, človek a jeho životné prostredie, príroda okolo nás, ochrana životného prostredia;
 • Voľný čas a záľuby:  knihy a čítanie, rozhlas, televízia a internet, výstavy a veľtrhy, kultúra a jej vplyv na človeka, umenie a rozvoj osobnosti;
 • Stravovanie - stravovacie návyky: mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, cestoviny a múčne výrobky, mliečne výrobky, stravovacie zariadenia, príprava jedál, kultúra stolovania, zdravá výživa;
 • Multikultúrna spoločnosť: cudzie jazyky, rodinné sviatky, cudzojazyčná komunikácia, štátne a cirkevné sviatky, zvyky a tradície v rôznych krajinách, zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií;
 • Doprava, cestovanie: dopravné prostriedky, os., hromadné doprava, cestovný ruch, obľúbené destinácie
 • Vzdelávanie: školský systém u nás, vo Francúzsku, učebné predmety, profesie, pracovné podmienky
 • Obliekanie a móda: druhy oblečenia, odevné doplnky, výber oblečenia na rôzne príležitosti,  móda a trendy;
 • Šport: druhy športov / zimné a letné, individuálne a kolektívne/, športové disciplíny, význam športu pre rozvoj osobnosti, reklama, sponzorstvo, fair play;
 • Obchod a služby:  nákupné zariadenia, pošta a telekomunikácie, druhy a spôsoby nákupu a platenia, hotely a ich služby, (kaderníctvo, fitnes...), kultúra nakupovania a služieb, reklama;
 • Krajiny, mestá a miesta: krajiny a svetadiely, moja krajina a moje mesto, geografický opis krajiny, kultúrne a historické pamiatky krajín a miest;
 • Kultúra a umenie - druhy umenia, kultúra a jej formy, umenie-spoločnosť-kultúra;
 • Človek a spoločnosť, komunikácia:  jazyk ako dorozumievací prostriedok medzi ľuďmi, národmi, kultúra komunikácie;
 • Mládež a jej svet: aktivity mládeže, vzťahy medzi rovesníkmi, generačné vzťahy, problémy mladých, predstavy mládeže o svete;
 • Zamestnanie: pracovné pomery a kariéra, platové ohodnotenie, nezamestnanosť;
 • Veda a technika v službách ľudstva: technické vynálezy, vedecký pokrok;
 • Slovensko: geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím: geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;

 


 

FRANCÚZSKY  JAZYK 

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 

Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať k určeným témam v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Zároveň si vylepšujú techniku prekladu do francúzskeho jazyka.

Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti

 

Jazykové prostriedky - gramatika

 • Určitý, neurčitý a delivý člen, vynechanie člena (opakovanie a rozšírené použitie)
 • Tvorenie podstatných mien sufixami
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek – nepravidelné tvary
 • Upresnenie akcie z hľadiska času a trvania
 • Príslovky, vyjadrenie kvantity
 • Podmieňovací spôsob prítomný a minulý
 • Súslednosť časov v indikatíve
 • Pasívum
 • Konjunktív - subjonctif présent – použitie
 • Minulé časy: passé récent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait
 • Minulý infinitív
 • Budúci čas: futur proche, futur simple, futur antérieur
 • Imperatív
 • Nepravidelné slovesá
 • Slovesá s pevnou predložkovou väzbou
 • Participe présent, passé a gérondif – použitie
 • Neosobné slovesné tvary
 • Zhoda príčastia minulého s predmetom v 4. páde pred slovesom
 • Zámená v 3. a v 4. páde a ich postavenie vo vete
 • Determinanty typu: n´importe qui, aucun, tout...
 • Zámená samostatné a nesamostatné (osobné, ukazovacie, opytovacie,    privlastňovacie, vzťažné, neurčité)
 • Vzťažné vety (qui, que, à qui, auquel..., de qui, duquel, dont, où...)
 • Nepriama reč
 • Skrátenie vety infinitívom
 • Tvorenie otázky, pýtanie sa na podmet, predmet, príslovkové určenie
 • Vyjadrenie príčiny (puisque, parce que, car, étant donné que, vu que...)
 • Vyjadrenie podmienky alebo reštrikcie v súvetí (à condition que, du moment que,  
 •     sauf, à moins que; ne ..... que)
 • Vyjadrenie cieľa súvetí (pour que, afin que, de façon que)  
 • Vyjadrenie protikladu (en revanche, mais, par contre, pourtant, cependant, malgré...)
 • Vyjadrenie následku (donc, par conséquent, alors, de ce fait, c´est pourquoi...)
 • Podmienkové súvetie (reálne, nereálne)
 • Negácie

Obsahom prípravného kurzu na VŠJS je aj príprava na jej  ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií , histórie  a literatúry príslušnej jazykovej oblasti . Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre  vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenia úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky zo zemepisu, reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

Sylaby

Reálie a literatúra:

 • Geografia Francúzska, podnebie a prírodné bohatstvo
 • Paríž – jeho kultúrne dedičstvo
 • Dejiny francúzskeho jazyka, prvá  literatúra
 • Priemysel a poľnohospodárstvo Francúzska
 • Politický život vo Francúzsku
 • Francúzska literatúra  17. storočie /Molière, la Fontaine/
 • Prehľad francúzskej histórie
 • Francúzska literatúra 18. storočie /osvietenstvo a filozofia/
 • Frankofónne krajiny /Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko, Kanada.../
 • Francúzska literatúra 19. storočie /romantizmus – V. Hugo, realizmus – Balzac, Flaubert, naturalizmus – Zola/
 • Sviatky a tradície vo Francúzsku
 • Slovensko - história a súčasnosť
 • Prehľad francúzskej literatúry - 20. storočie /podľa osobného výberu/
 • Francúzske umenie /hudba, maliarstvo, sochárstvo, architektúra, divadlo, film.../

Konverzačné témy:

 • Rodina, práca
 • Mesto, v ktorom žijem a jeho okolie
 • Voľný čas, hoby, ideálne prázdniny
 • Veda a technika
 • Cestovanie a dopravné prostriedky
 • Masmédiá
 • Šport
 • Ochrana životného prostredia
 • Vzdelanie a školský systém vo Francúzsku, na Slovensku
 • Stravovanie, francúzska a slovenská kuchyňa
 • Móda a obliekanie
 • Obchody a nakupovanie
 • Zdravie a choroby
 • Problémy súčasného sveta a najnovšie správy zo sveta