Osnovy

  

Základný kurz

  

Španielsky jazyk

Osnovy pre základný kurz – 1. a 2. ročník  /A1-A2/

 

Gramatika

 

 • Základy výslovnosti, prízvuk
 • Určitý a neurčitý člen 
 • Rod a číslo podstatných a prídavných mien
 • Základné a radové číslovky
 • Príslovky
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
 • Osobné zámená (yo, tú,me, te, le, las, les...)
 • Rozkazovací spôsob pravidelných a nepravidelných slovies
 • Časovanie slovies 1., 2. a 3. slovesnej triedy (hablar, comer, vivir) 
 • Časovanie nepravidelných slovies (tener, poder, venir, ir, poner, querer, hacer...)
 • Zvratné slovesá (despertarse, levantarse...)
 • Neosobné slovesné formy (hay que, hace falta)
 • Prechodník a priebehový čas (estoy hablando, están comprando...)
 • Blízky budúci čas  (voy a comer)
 • Jednoduchý budúci čas (hablaré)
 • Predložky
 • Ukazovacie a privlastňovacie zámená (este, ese, aquel, mi,su, nuestro...)
 • Opytovacie, vzťažné a neurčité zámená (cómo, dónde, que, ninguno, algo, nada....)
 • Jednoduché podmienkové vety (Si tengo tiempo, iré a tu casa.)
 • Minulé časy: Pretérito perfecto (he hablado); Indefinido (hablé); Imperfecto (hablaba)

 

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina, osobné údaje, vzťahy v rodine
 • Domov a bývanie – dom/byt, okolie, zariadenie domu
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- časti tela, choroby, vlastnosti človeka
 • Stravovanie – stravovacie návyky, mäso, zelenina, ovocie, nápoje, rozdiely v národných stravovacích zvykoch
 • Voľný čas a záľuby- športy, kultúra, TV, rádio, internet
 • Doprava a cestovanie- dopravné prostriedky, MHD...
 • Vzdelávanie- škola v Španielsku a na Slovensku- základné rozdiely, učebné predmety
 • Práca – povolania, kariéra, plat, nezamestnanosť
 • Príroda- počasie, životné prostredie, fauna, flóra
 • Multikultúrna spločnosť: rodinné sviatky, sviatky v Španielsku a na Slovensku, životný štýl
 • Obliekanie a móda- typy oblečenia, módne doplnky
 • Nakupovanie- nákupné centrá, reklama
 • Španielsko- geografia, práca s mapou
 • Latinská Amerika- geografia, práca s mapou
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím- základné údaje

 

Španielsky jazyk

Osnovy pre stredný kurz – 1. a 2. ročník /B1-B2/

 

Gramatika 

 • Predminulý čas/pluscuamperfecto (había hablado,había hecho)
 • Podmieňovací spôsob (hablaría, compraría)
 • Ser/estar a zmena významu (ser malo/estar malo, ser despierto/ estar despierto...)
 • Pasívum (América fue descubierta en el siglo XV.)
 • Subjontivo de presente ( hable, diga, tenga, lea...)
 • Subjontivo de pretérito perfecto (haya hablado, haya hecho...)
 • Subjontivo de imperfecto ( hablara, tuviera, dijera...)
 • Subjontivo de pluscuamperfecto (hubiera hablado, hubiera hecho...)
 • Subjontivo vo vedľajších vetách prívlastkových ( No conozco a nadie que lo sepa hacer.)
 • Subjontivo v účelových vetách ( Le pagaron un curso en Londres para que aprendiera inglés.)
 • Subjontivo po osobnom a citovom postoji ( Me alegro que participes en el proyecto.)
 • Subjontivo po časových spojkách ( Te llamo en cuanto sepa algo nuevo.)
 • Subjontivo po vyjadrení želania ( Que tengas suerte, Espero que apruebes...)
 • Subjontivo po časticiach pochybnosti ( Tal vez nos digan la verdad.)
 • Subjontivo a nepriama reč ( Nos dijeron que no volviéramos más.)
 • Podmienkové súvetia - reálne,  (Si pudiera, iría contigo.)

 

 Okruhy slovnej zásoby

 • Vzdelávanie a práca – školský systém,atraktívne profesie, pracovné podmienky
 • Cestovanie lietadlom a metrom
 • Ubytovanie a príprava na cestu, turistika a cestovný ruch
 • Geografia a ekológia, ochrana životného prostredia
 • Jedlo, stravovanie, zdravá výživa,príprava jedál, kultúra stolovania
 • Zdravie, ľudské telo a starostlivosť o zdravie
 • Charakter a fyzický opis ľudí
 • Kriminalita a terorizmus
 • El voseo – vykanie a tykanie v Latinskej Amerike a v Španielsku, kultúrne rozdiely
 • Imigranti v Španielsku
 • Latinská Amerika – turistické miesta, história
 • Španielsko – turistické miesta, história

 

Španielsky jazyk

Osnovy pre vyšší kurz – 1. a 2. ročník /B2-C1/

 

 

Gramatika

 • Opakovanie učiva osvojeného v predchádzajúcich ročníkoch a jeho rozšírenie o ďalšie javy.
 • Používanie určitého a neurčitého člena.
 • Jednoduchý a zložený budúci čas a vyjadrenie pravdepodobnosti (Esa mujer será de Argentina., Lo habrá hecho para fastidiarnos.)
 • Podmienkové súvetie nereálne  (Si lo hubiera hecho, me lo habría dicho.)
 • Tvorenie adjektív, podstatných mien a slovies prostredníctvom  prípon a predpôn. (ver – vista – visión -visible – invisible...)
 • Vyjadrenie vyhrážky (Como no lo hagas, llamo a tu madre.)
 • Subjontivo a vyjadrenie podmienky ( Llámame en caso de que me necesites.)
 • Vyjadrenie prípustky

(Aunque haga frío, iremos al campo., Aunque estuviera nublado, iríamos al campo.)

 • Predložky porpara
 • Používanie ser/ estar
 • Historický prézent 
 • Zložený infinitív (Me alegro de haber recibido tu correo.)

 

Okruhy slovnej zásoby

 

 • Opakovanie a prehlbovanie už prebratej slovnej zásoby a jej rozširovanie o nové témy:                                        
 • Nové technológie – informačné technológie, internet
 • Reklama, financie a obchod, základná terminológia z ekonomickej oblasti
 • Masmédiá – vplyv, manipulácia
 • Zamestnanie – práca na živnosť a štátni zamestnanci
 • Prázdniny na mori – typy lodí, služby, aktivity
 • Administratívny štýl – základná terminológia
 • Kriminalita a zločiny – základná právnická terminológia
 • Automobil a šoférovanie
 • Humor – vtipy, karikatúra, komiksy...
 • Prírodné pohromy a katastrofy, klimatické problémy
 • Životné prostredie – národné parky, fauna, flóra
 • Spanglish

 

ŠPANIELSKY JAZYK 

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 

Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať k určeným témam v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Zároveň si vylepšujú techniku prekladu do španielskeho jazyka.

Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e-mailov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti

Jazykové prostriedky-gramatika:

 • Používanie určitého a neurčitého člena
 • Jednoduchý a zložený budúci čas a vyjadrenie pravdepodobnosti
 • Podmienkové súvetia
 • Tvorenie adjektív, podstatných mien a slovies prostredníctvom prípon a predpôn
 • Vyjadrenie vyhrážky (Como no lo hagas, llamo a tu madre.)
 • Vyjadrenie prípustky (Aunque estuviera nublado, iríamos al campo.)
 • Konjunktív a vyjadrenie podmienky (Llámame en caso de que me necesites.)
 • Používanie ser/ estar
 • Predložky porpara
 • Historický prézent
 • Zložený infinitív (Me alegro de haber recibido tu correo.)
 • Používanie všetkých foriem konjunktíva ( subjontivo de presente, subjontivo de pretérito perfecto , subjontivo de imperfecto, subjontivo de pluscuamperfecto)
 • Nepriama reč – posuny časov a iné zmeny
 • Slovesné väzby ponerse/volverse/llegar a/hacerse...+ infinitív

 

Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je aj príprava na jej  ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií , histórie  a literatúry príslušnej jazykovej oblasti . Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre  vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

 • nacvičujú stratégie pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky zo zemepisu, reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

Sylaby

 

Reálie a literatúra

 • História Španielska, významné epochy a udalosti
 • História Latinskej Ameriky, významné epochy a udalosti
 • Geografia Španielska, priemysel, poľnohospodárstvo
 • Geografia Latinskej Ameriky , priemysel, poľnohospodárstvo
 • Renesancia v španielskej literatúre
 • Koloniálna literatúra
 • Romantizmus v španielskej a latinskoamerickej literatúre
 • Realizmus v španielskej a latinskoamerickej literatúre
 • Súčasná španielska literatúra
 • Súčasný latinskoamerický román a novela
 • Významní predstavitelia latinskoamerickej literatúry 19. a 20.stor.
 • Slovensko , geografia, priemysel, poľnohospodárstvo

Konverzačné témy

 • Voľný čas, koníčky, dovolenka
 • Dopravné prostriedky, cestovanie
 • Domov, bývanie
 • Športy a hry
 • Tradície v Španielsku a Latinskej Amerike
 • Jedlo a varenie
 • Vzdelanie v Španielsku a Latinskej Amerike
 • Veda a technika
 • Španielčina ako svetový jazyk
 • Zdravie a choroby
 • Spôsob života – rozdiely medzi Slovenskom  a Španielskom
 • Ochrana životného prostredia
 • Kultúra
 • Naliehavé problémy ľudstva
 • Móda
 • Masovokomunikačné prostriedky
 • Svet práce