Osnovy

 

Základný kurz

 

Osnovy pre základný kurz jazyka anglického – I. a II. ročník

Anglický jazyk - Z á k l a d n ý    k u r z /A1-A2/

 

Jazykové prostriedky - gramatika

 • Časovanie pomocného slovesa to be, to have;
 • Časovanie  plnovýznamových slovies v jednoduchom prítomnom, jednoduchom minulom, prítomnom priebehovom  , predprítomnom čase
 • Tvorba otázky a záporu v jednotlivých časoch
 • Väzba to be going to + infinitiv , prítomný priebehový čas na vyjadrenie budúcich dejov
 • will – budúci čas, jednoduchý prítomný čas pre vyjadrenie budúcich dejov u špecifických slovies
 • Modálne sloveso can , must v prítomnom a minulom čase
 • Pravidelné a nepravidelné slovesá
 • Väzba there is/there are
 • Sloveso want to + neurčitok
 • Rozkazovací spôsob
 • Slovesá+ infinitív+ gerundium
 • Väzba I´d like to+sloveso
 • Opisný tvar modálnych slovies – be allowed to
 • Množné číslo podstatných mien
 • Určitý a neurčitý člen
 • Použitie some, any, no a ich zloženiny
 • Počitateľné a nepočitateľné podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Privlastňovacie prídavné mená
 • Prídavné mená miery a kvality v základnom tvare
 • Stupňovanie prídavných mien
 • Osobné, opytovacie, ukazovacie  a privlastňovacie zámená
 • Príslovky frekvencie, postavenie vo vete
 • Tvorenie prísloviek
 • Stupňovanie prísloviek
 • Predložky miesta, času
 • Základné  a radové číslovky
 • Slovosled vo vete oznamovacej a opytovacej
 • Účelové vety
 • väzba used to
 •  should, shouldn´t

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, národnosť/štátna príslušnosť, tlačivá dokumenty
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody
 • Stravovanie- Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky
 • Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet
 • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a cestovanie
 • Vzdelávanie a práca - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie
 • Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie
 • Multikultúrna spoločnosť - Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky
 • Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky
 • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne
 • Obchod a služby – Nákupne zariadenia, Pošta a telekomunikácie
 • Krajiny , mestá a miesta –Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto

 

Osnovy pre stredný kurz – I. a II. ročník

Stredný kurz /B1-B2/

 

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Slovesá
 • Prítomný čas jednoduchý, + použitie v časovom rozvrhu
 • Prítomný čas priebehový, + použitie na kritiku zlozvykov, + väzba  ´´ never ... again ´´
 • dynamické a statické slovesá
 • Predprítomný čas, + since, for
 • Minulé časy – jednoduchý, priebehový,  ´´used to´´ , get used to,  spájacie výrazy a vyjadrenie časovej následnosti
 • Budúce časy – going to, will, vyjadrenie predpovede
 • Opytovacie vety v rôznych časoch a záporná otázka, vyjadrenie súhlasu v kladnej a zápornej výpovedi
 • Modálne slovesá – might, could, can, may, must, can´t, + neurčitok / pre prítomnosť, budúcnosť, minulosť / + trpný rod
 • Modálne slovesá – should, ought to, opisné tvary modálnych slovies, predložkové väzby.
 • Trpný rod v rôznych časoch
 • Frázové slovesá
 • Slovesné väzby:
 • seem + infinitív
 • I´d rather you,  I´d rather + minulý čas
 • make / let do sth, let sb do sth., be made / be allowed to do sth
 • Dať si niečo urobiť v rôznych časoch
 • Make / do
 • Would rather + infinitív
 • Would prefer + podstatné meno, infinitív s ´´to´´,  gerundium
 • Make + infinitív bez ´´to´´
 • Have / obliged to / to be + trpný rod
 • Might + budúci čas priebehový
 • Used to / would na vyjadrenie zvyklosti alebo opakovaného deja v min.     
 • Would you mind if... / do you / would you mind + verb+ -ing                               sloveso + so.
 • Remember + -ing
 • ´´Prívesné´´ / zisťovacie otázky a výnimky z pravidla
 • Zdôrazňovacie sloveso ´´do´´
 • Slovesá zmyslového vnímania + prídavné meno
 • Modifikátory ´´rather, better´´
 • Prídavné mená končiace sa na –ed / -ing, gerundium a stupňovanie prídavných mien, porovnávanie prídavných mien
 • Väzba ´´enough / too + prídavné meno, + podstatné meno
 • Zámená – neurčité, vzťažné - ´´who, that, which´´ , privlastňovacie, predmetové tvary osobných zámen a zvratné zámená
 • Použitie vzťažného zámena na začiatku na vyjadrenie dôrazu
 • Príslovky a ich postavenie vo vete, príslovkové väzby
 • Predložky, predložky na vyjadrenie času - ´´on, at to in´´ , predložkové väzby, + väzby so slovesom s príponou –ing
 • Citoslovcia
 • Časové vety, + slovesá s príponou –ing
 • Zvolacie vety, zvolanie
 • Želacie vety pre prítomnosť, minulosť 
 • Podmienkové vety 1., 2., 3.,
 • Nereálna podmienková veta v minulosti,
 • Účelové vety s neurčitkom a ´´so that´´,  in order to / so that
 • Nepriama reč – zmena časov, otázka v nepriamej reči ,  Hovorové výrazy
 • Idiomatické výrazy
 • Textové skratky

 

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Tlačivá dokumenty, Vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo.
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl.
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života.
 • Stravovanie- Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky,  Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výživa.
 • Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti.
 • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí.
 • Vzdelávanie a práca - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie, Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky.
 • Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a jeho životné prostredie,  Rastliny / Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia.
 • Multikultúrna spoločnosť - Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií.
 • Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti,  Móda a jej trendy.
 • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, Športové disciplíny, Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia.
 • Obchod a služby – Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové služby,  Kultúra nakupovania a služieb.
 • Krajiny , mestá a miesta –Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto, Geografický opis krajiny, Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest.
 • Kultúra a umenie – Druhy umenia, Kultúra a jej formy, Umenie – spoločnosť – kultúra.
 • Človek a spoločnosť; komunikácia – Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy a kultúra komunikácie. Mládež a jej svet –Aktivity mládeže, Vzťahy medzi rovesníkmi, Generačné vzťahy, Predstavy mládeže o svete.
 • Zamestnanie – Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť.
 • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Vedecký pokrok.
 • Vzory a ideály – Pozitívne a negatívne vzory.
 • Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície.
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície.

 

Osnovy pre vyšší kurz – I.a II. ročník,

V y š š í    k u r z /C1/

 

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Pomocné slovesá – to do, to be, to have
 • Modálne slovesá – can, may, must, might – ich opisné tvary a druhotný význam, vyjadrenie povolenia, pravdepodobnosti, povinnosti a dedukcie v prítomnom a minulom čase, should/ought to, should do ~ should have done
 • Jednoduché a priebehové tvary všetkých časov,  výnimky, všetky perfektné časy
 • Trpný rod vo všetkých časoch, osobné a neosobné štruktúry – he is  said to be/to have been
 • Frázové slovesá – oddeliteľné a neoddeliteľné
 • Členy – určitý, neurčitý, nultý
 • Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, obojaké so zmenou významu, kolektívne, príbuzné problémy
 • Zložené podstatné mená
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek, ich postavenie vo vete, základné a silné prídavné mená, intenzifikátory a modifikátory
 • Tvorenie slov pomocou prefixov a sufixov
 • Rozdiel medzi it is ~ there is. Väzba there is/there are vo všetkých časoch
 • Zvyky – väzba used to/would, be used to, get used to
 • Väzba  enough/too + prídavné meno a enough + podstatné meno, rozdiely medzi so, such, enough a very
 • Väzba to have/get something done vo všetkých časoch
 • Slová a väzby, ktoré sa často mýlia, prídavné mená s –ed/ -ing, like, as, as if, as though
 • Nepriama reč – posun časov, iné slovesá pri reprodukovaní výpovedí, ich väzby
 • Vzťažné vety definujúce a nedefinujúce, s predložkou a bez nej, vzťahujúce sa na celú vetu
 • Zdôrazňovanie pomocou what
 • Podmienkové vety – všetky typy a výnimky, želacie  vety pre všetky situácie, iné možnosti /I´d rather, it´s time/
 • Časové vety a spojky
 • Použitie gerundia a infinitívu – holý neurčitok, slovesá spájajúce sa s obomi  - rozdiely vo význame
 • Vedľajšie vety s prítomným a minulým particípiom
 • nepriama reč – posuny časov a iné zmeny
 • zmiešané kondicionály
 • použitie členov
 • vedľajšie vety tvorené príčastím

 Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť - Osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, tlačivá a dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo, generačné rozdiely, multikultúrna spoločnosť.
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl, Porovnávanie s Veľkou Britániou.
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie - Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a poliklinika, lekáreň a lieky, poistenie, civilizačné choroby – AIDS, drogy, symptómy bežných chorôb.
 • Stravovanie- Stravovacie návyky – národné a osobné, Stravovacie zariadenia, Príprava jedál – recepty,  Kultúra stolovania, Zdravá výživa.
 • Voľný čas a záľuby- Delenie koníčkov a ich vývin od detstva, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti.
 • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, ich výhody a nevýhody, osobná doprava, príprava na cestu, cestovanie, ubytovanie. Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí.
 • Vzdelávanie - Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Typy škôl u nás a v anglicky hovoriacich krajinách. Celoživotné vzdelávanie.
 • Práca a zamestnanie – rozdelenie profesií, nezamestnanosť – príčiny, hľadanie práce, pracovný pohovor, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť.
 • Človek a príroda - Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a  životné prostredie,  Rastliny / Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia a jeho obnoviteľné zdroje energie Prírodné katastrofy – hladomor.
 • Multikultúrna spoločnosť -  Angličtina ako cudzí jazyk, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií.
 • Obliekanie a móda - Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Druhy a vzory odevných materiálov, Móda a jej trendy.
 • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, adrenalínové, Športové disciplíny, Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia, drogy..
 • Obchod a služby – Nákupné zariadenia/centrá a ich vybavenie, Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Kultúra nakupovania a služieb, reklama.
 • Kultúra a umenie – Druhy umenia – významné osobnosti, Kultúra a jej formy.
 • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy a vynálezcovia, Vedecký pokrok a jeho zneužitie.
 • Masovo-komunikačné prostriedky – ich vplyv, delenie, pozitíva a negatíva.

 

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 

Obsahom prípravného kurzu na ŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať k určeným témam v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Zároveň si vylepšujú techniku prekladu do anglického jazyka.

Poslucháči v prípravnom kurze na ŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb
 • nacvičujú a vylepšujú techniky preklady zo slovenčiny do angličtiny

 

Jazykové prostriedky-gramatika:

 • Pomocné slovesá – to do, to be, to have
 • Modálne slovesá – can, may, must, might – ich opisné tvary a druhotný význam, vyjadrenie povolenia, pravdepodobnosti, povinnosti a dedukcie v prítomnom a minulom čase, should/ought to, should do ~ should have done
 • Jednoduché a priebehové tvary všetkých časov,  výnimky, všetky perfektné časy
 • Trpný rod vo všetkých časoch, osobné a neosobné štruktúry – he is  said to be/to have been
 • Frázové slovesá – oddeliteľné a neoddeliteľné
 • Členy – určitý, neurčitý, nultý
 • Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, obojaké so zmenou významu, kolektívne, príbuzné problémy
 • Zložené podstatné mená
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek, ich postavenie vo vete, základné a silné prídavné mená, intenzifikátory a modifikátory
 • Tvorenie slov pomocou prefixov a sufixov
 • Rozdiel medzi it is ~ there is. Väzba there is/there are vo všetkých časoch
 • Zvyky – väzba used to/would, be used to, get used to
 • Väzba  enough/too + prídavné meno a enough + podstatné meno, rozdiely medzi so, such, enough a very
 • Väzba to have/get something done vo všetkých časoch
 • Slová a väzby, ktoré sa často mýlia, prídavné mená s –ed/ -ing, like, as, as if, as though
 • Nepriama reč – posun časov, iné slovesá pri reprodukovaní výpovedí, ich väzby
 • Vzťažné vety definujúce a nedefinujúce, s predložkou a bez nej, vzťahujúce sa na celú vetu
 • Zdôrazňovanie pomocou what
 • Podmienkové vety – všetky typy a výnimky, želacie  vety pre všetky situácie, iné možnosti /I´d rather, it´s time/
 • Časové vety a spojky
 • Použitie gerundia a infinitívu – holý neurčitok, slovesá spájajúce sa s obomi  - rozdiely vo význame
 • Vedľajšie vety s prítomným a minulým particípiom
 • nepriama reč – posuny časov a iné zmeny
 • zmiešané kondicionály
 • použitie členov
 • vedľajšie vety tvorené príčastím

 

Obsahom prípravného kurzu na  všeobecnú ŠJS je aj príprava na jej  ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií , histórie  a literatúry príslušnej jazykovej oblasti . Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre  vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na všeobecnú ŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z zemepisu, reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

 

Sylaby

 

Reálie a literatúra

 • História Veľkej Británie, významné epochy a udalosti
 • História USA, významné epochy a udalosti
 • Geografia Veľkej Británie, priemysel, poľnohospodárstvo
 • Geografia USA , priemysel, poľnohospodárstvo
 • Anglická renesancia – W. Shakespeare
 • Romantizmus
 • Realizmus v anglickej literatúre
 • Moderná britská literatúra
 • Americkí spisovatelia – protivojnový román
 •  Významní predstavitelia americkej literatúry 19. a 20.stor.
 • Slovensko , geografia, priemysel, poľnohospodárstvo
 • Austrália, Nový Zéland, geografia, priemysel, poľnohospodárstvo
 • Kanada , geografia, priemysel, poľnohospodárstvo

 

Konverzačné témy

 • Voľný čas, koníčky, dovolenka
 • Dopravné prostriedky, cestovanie
 • Domov, bývanie
 • Športy a hry
 • Tradície vo VB a USA
 • Jedlo a varenie
 • Vzdelanie vo VB a USA
 • Veda a technika
 • Angličtina ako svetový jazyk
 • Zdravie a choroby
 • Spôsob života – rozdiely medzi Slovenskom  a VB
 • Ochrana životného prostredia
 • Kultúra
 • Naliehavé problémy ľudstva
 • Móda
 • Masovokomunikačné prostriedky
 • Svet práce