Kontakt

Adresa / Address / Adresse/:

Jazyková škola
Plzenská 10
080 01 Prešov

 

Telefónne čísla:

Zborovňa: +421 (0)51 / 77 24 184
  +421 (0)949 311 101
Sekretariát: +421 (0)51 / 77 24 184
  +421 (0)949 311 103

 

E-mail:

Všeobecné informácie jspresov@jspresov.sk
Informácie o kurzoch a štátnych jazykových skúškach info@jspresov.sk

 

Úradné hodiny:     

Kedy? Pondelok a streda:   10.00 – 16.00
Kde? II. poschodie č. 113, Sekretariát

 

Konzultačné hodiny s vyučujúcimi:

                             Kedy?   pondelok - piatok 14.00 - 14.45 hod.

                             Kde?     Zborovňa Jazykovej školy, 2. poschodie, č. 106

 

Bankové spojenie:

Bankové spojenie v prípade platenia školného a zápisného:

 

Jazyková škola, Plzenská, 10, Prešov
č. účtu: 7000518688/8180
Štátna pokladnica
                                      IBAN SK22 8180 0000 0070 0051 8688
 

Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno (meno poslucháča JŠ), jazyk a kurz za ktorý platíte.

 

Bankové spojenie v prípade platenia poplatkov za štátne jazykové skúšky a medzinárodné certifikáty:

Bankové spojenie pre zahraničné certifikáty a štátne jazykové skúšky je:
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov

Číslo účtu: 7000518725/8180
Štátna pokladnica
IBAN:  SK90 8180 0000 0070 0051 8725

(Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno (meno účastníka skúšky)/, druh skúšky, jazyk a termín skúšky.)

 

Zväčšiť mapu
 

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj