História

"Čo potrebujete a nenájdete na každom rohu, sú ľudia s rečovými schopnosťami." 

(Heinrich Schliemann)

 

Jazyková škola je tu pre Vás už 50 rokov.

 

Všetko sa začalo 2.októbra 1963, keď bola Jazyková škola zriadená na podporu jazykového vzdelania predovšetkým dospelej populácie, a to na úrovni strednej odbornej školy s približne 500 poslucháčmi a postupne sa rozširujúcim interným pedagogickým zborom. 

Z pohľadu súčasníka to bola na nasledujúcich 27 rokov jediná inštitúcia v prešovskom regióne, ktorá ponúkla širokej verejnosti možnosť vyššieho jazykového vzdelania aj v anglosaských a frankofónnych jazykoch, vďaka čomu mnoho ľudí z dnešnej strednej a staršej generácie obyvateľstva regiónu ovláda aj západoeurópske jazyky.

Okrem klasických večerných kurzov zabezpečovala škola aj tzv. závodné kurzy nielen v Prešove, ale aj v iných východoslovenských mestách. Na škole prebiehali taktiež jednoročné intenzívne denné kurzy pre absolventov stredných škôl.
 
1. septembra 1982 bola Jazyková škola rozhodnutím svojho zriaďovateľa pričlenená ku Gymnáziu na ul. T. Ševčenka, o 10 rokov neskôr z priestorových dôvodov premiestnená do budovy SPŠ stavebnej, Plzenská 10, kde sídli dodnes. Týmto školám bola počas 15 rokov podriadená po stránke riadiacej i hospodárskej až do r. 1997, kedy škola nadobúda opäť samostatnosť.
 
Rok 1989 bol aj pre Jazykovú školu revolučným, pretože vyvolal ešte väčší záujem o jazykové vzdelanie na tejto inštitúcii, ktorý pretrváva až dodnes. Aj napriek veľkej konkurencii súkromných jazykových škôl sa pohybuje počet poslucháčov ročne okolo 1800, a tí si môžu vybrať z pestrej ponuky nielen jazykov – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, taliansky a španielsky, ale aj kurzov na rôznych úrovniach - základné, stredné, vyššie a prípravné na štátne jazykové skúšky. Zatiaľ čo v období pred r. 1989 mohla škola ponúknuť svojim poslucháčom zahraničného lektora len v rámci ruského jazyka, pôsobili po tomto roku a pôsobia na prešovskej Jazykovej škole aj lektori pre jazyk anglický, francúzsky, nemecký a španielsky.
 
Vďaka za to, že sa „jazykovke“ darí už toľké desaťročia, patrí viacerým - predovšetkým dlhoročnému vedeniu školy, pani Magde Rohaľovej (1968 – 1987) a pani PhDr. Magdaléne Lazarovej (1991 – 2008), ďalej súčasnému zriaďovateľovi - PSK, ktorý si plne uvedomuje dôležitosť rozširovania jazykového vzdelávania ako súčasť celoživotného vzdelávania, a v neposlednom rade všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí pôsobili a pôsobia na Jazykovej škole za ostatných 50 rokov.
 
Jazyková škola v Prešove počas svojej existencie prešla mnohými zmenami – zmenami zriaďovateľov, adresy, názvu, strácala a znovu získavala svoju samostatnosť ... jedno sa však za tie roky nezmenilo – tradičná kvalita, entuziazmus vyučujúcich a chuť svojou činnosťou prispieť k vyššej kvalite vzdelania mnohých ľudí v našom regióne.