Goethe Institut

 

gi_200x200

 

 JAZYKOVÁ ŠKOLA, Plzenská 10, Prešov je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu č. 01217-04

 

1. O inštitúte a skúške
2. Termíny skúšok
3. Poplatky za skúšky
4. Termín podania prihlášky a prihláška na stiahnutie

 

 

1. O inštitúte a skúške

 

Goetheho-inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko

Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu.  Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku.

Prostredníctvom siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, nemeckých študovní ako aj licenčných škôl a centier pre výučbu nemeckého jazyka plní centrálne úlohy zahraničnej kultúrnej politiky a politiky vzdelávania. Goetheho inštitút je partnerom tak verejných ako aj súkromných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.

Čerpá z bohatstva otvorenej spoločnosti v Nemecku a živej nemeckej kultúry. Spája skúsenosti a predstavy svojich partnerov v Nemecku a v zahraničí so svojou odbornou kompetenciou v partnerskom dialógu. Goetheho inštitút  je poskytovateľom služieb a partnerom pre všetkých, ktorí sa aktívne zaoberajú Nemeckom a nemeckým jazykom a kultúrou. Pracuje politicky nezávisle a samostatne. Pobočky Goetheho inštitútu nájdete vo vyše 100 krajinách sveta. Svoju pobočku má samozrejme aj v slovenskom hlavnom meste.

Goetheho inštitút reaguje aktívne na kultúrnopolitické výzvy globalizácie a vyvíja inovatívne koncepcie humánneho sveta, založeného na porozumení, v ktorom sa kultúrna rozmanitosť chápe ako bohatstvo.

V nemecky hovoriacej časti Európy, ale aj mimo nej sú cetifikáty Goetheho inštitútu žiadaným dokladom o jazykových zručnostiach. Či chcete študovať na nemeckých univerzitách (Goethe Zertifikat C1) alebo sa v Nemecku zamestnať v rámci svojho povolania (Goethe Zertifikat B2) – sú to certifikáty, ktoré Vám vo vašom snažení dokážu pomôcť.

Skúsenosti sú zatiaľ z našej strany napr. pri povolaniach ako lekár alebo zdravotná sestra, ale aj opatrovateľ v domovoch dôchodcov, resp. v nemocniciach, ale taktiež aj ako taxikár. Títo musia dokladovať svoje jazykové schopnosti buď na úrovni Goethe-Zerifikat B2, resp. B1. V Bavorsku musia lekári od roku 2014 dokladovať znalosť nemeckého jazyka na úrovni C1.

 

Hlavné linky:

Goethe Institut Bratislava: www.goethe.de/Ins/sk/bra 
Hlavná stránka GI: www.goethe.de

 

Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov získala akreditáciu na vykonávanie skúšok GOETHE-INSTITUT z nemeckého jazyka v r. 2004.  

Ponúkame Vám tieto skúšky: 

1. Goethe Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) - vyžaduje sa slovná zásoba asi 2000 slov, ovládanie základných gramatických štruktúr, porozumenie jednoduchých textov, schopnosť rozprávať o bežných témach ako aj ich písomne spracovať. (nižší stredný stupeň)

 

 

 

 

 

Goethe-Zertifikat B1 je skúška z nemčiny pre mládež a dospelých.

 • Skúškou sa preukazuje samostatné používanie nemeckého jazyka. Zodpovedá tretiemu stupňu (B1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky /SERR/

Zložením skúšky účastníci preukážu, že

 • dokážu porozumieť základným informáciám zrozumiteľného spisovného jazyka, pokiaľ ide o bežné témy z oblasti práce, školy, využívania voľného času atď.
 • si vedia poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní v nemecky hovoriacich krajinách
 • sa vedia jednoducho a súvislo vyjadrovať o bežných témach a oblastiach, ktoré poznajú a ktoré ich osobne zaujímajú
 • vedia referovať o zážitkoch a udalostiach, popísať sny, nádeje a ciele ako aj stručne zdôvodňovať a vysvetľovať.

Modelové a cvičné testy + informačný materiál:

Goethe-Zertifikat B1

 

2. Goethe-Zertifikat B2 - kandidát má byť schopný porozumieť hlavným myšlienkam textov s konkrétnymi a abstraktnými témami, spontánne reagovať a vyjadriť svoj názor k rôznym problémom, písomne spracovať témy rôzneho zamerania (vyšší stredný stupeň).

Goethe-Zertifikat B2

 • Zloženie skúšky a získanie certifikátu Goethe-Zertifikat B2 požaduje úroveň znalostí jazyka – stupeň pokročilí. Skúška zodpovedá štvrtému stupňu (B2) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. /SERR/
   

Po zložení skúšky dokážete napríklad:

 • sledovať hlavný obsah konkrétnych a abstraktných tém a porozumieť informáciám, ktoré sú pre Vás relevantné (napríklad z rozhlasového vysielania),
 • porozumieť širokému spektru textov, medzi iným i kratším textom (ako sú napr. inzeráty) ako i dlhším, komplexnejším textom, komentárom a správam z rôznych tematických oblastí,
 • písomne sa jasne a štruktúrovane vyjadrovať ku komplexným situáciám, ale dokážete aj opravovať chybné texty iných ľudí, zrozumiteľne ústne vyjadriť a popisovať všeobecné témy a témy zo svojich oblastí záujmov,
 • aktívne sa zúčastňovať na diskusiách o témach, ktoré sú Vám známe, vedieť zaujať k nim vlastný postoj a vysvetliť vlastné stanovisko.

Modelové a cvičné testy + informačný materiál

Goethe-Zertifikat B2

 

3. Goethe-Zertifikat C1 - kandidát skúšky má byť schopný vyjadriť sa ústne aj písomne k náročnejším témam a porozumieť náročným autentickým textom.(vyšší stupeň)

 

Goethe-Zertifikat C1

 • Zloženie skúšky a získanie certifikátu Goethe-Zertifikat C1 požaduje úroveň znalostí jazyka – stupeň väčšmi pokročilí. Skúška zodpovedá piatemu stupňu (C1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). 
   

Po zložení skúšky dokážete napríklad:

 • bez väčšej námahy porozumieť i dlhším rozhlasovým príspevkom, rozhlasovému vysielaniu a prednáškam,
 • porozumieť širokému spektru písaných textov, medzi iným dlhším, komplexnejším textom, komentárom a správam z rôznych tematických oblastí,
 • písomne sa vyjadrovať ku článkom z rôznych tematických oblastí jasne a štruktúrovane a pritom zvoliť taký spôsob vyjadrenia, aby bol primeraný čitateľovi,
 • ústne sa vyjadrovať spontánne a plynulo, zaujať vlastné stanovisko, precízne formulovať vlastné myšlienky a názory a podrobne popísať svoje vlastné príspevky.

Modelové a cvičné testy+informačný materiál: Goethe-Zertifikat C1

 

NEPREHLIADNITE!

Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov ponúka v roku 2018 štyri pevne stanované termíny skúšok /viď nižšie/.

Sme samozrejme pripravení uskutočniť skúšky aj v iných termínoch podľa záujmu samotných kandidátov. Podmienkou pre takéto termíny však je, že sa na jeden termín a jazykovú úroveň prihlásia minimálne traja záujemcovia, resp. pri počte menej ako traja , bude poplatok za skúšku v mimoriadnom termíne vyšší. Pokiaľ máte záujem o iný termín skúšky, ako sú nami ponúknuté termíny, odporúčame Vám skontaktovať sa s naším zamestnancom, ktorý je zodpovedný za skúšky Goethe-Zertifikat-  Mgr. Martin Hudák  e-mail: martin.hudak111@gmail.com alebo telefonicky 051 77 24 184.

 

2. Termíny skúšok

Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

Pevne stanovené termíny skúšok v roku2018 :

Termíny doručenia prihlášky:

9.2.2018

13.4.2018 /piatok/

9.6.2018 /sobota/

jeseň 2018 

do 31.1.2018

do 28.3.2018

do 25.5.2018

zverejníme čoskoro

najbližší termín: 13. apríl 2018 

V prípade záujmu o iný termín skúšky /mimoriadny/ postupujte tak, ako je uvedené vyššie.

3. Poplatky za skúšky /platné od januára 2018/

Goethe Zertifikat (B1)

Goethe-Zertifikat (B2)

 Goethe-Zertifikat C1

poslucháči JŠ              125 EUR

poslucháči JŠ                  150 EUR

poslucháči JŠ              160 EUR

externí záujemcovia   135 EUR externí záujemcovia      160 EUR externí záujemcovia  170 EUR

 

4. Termín podania prihlášky a prihláška na stiahnutie

 

Vyplnenú prihlášku s dokladom o zaplatení poplatku pošlite alebo osobne prineste na adresu do vyššie uvedeného dátumu. Prihlášku si stiahnite tu. Presný termín skúšky a informácie k jej priebehu Vám oznámime e-mailom. 

 

Podrobné informácie k skúškam a modelové testy na: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm

Bankové spojenie:
Adresát:

Bankové spojenie pre zahraničné certifikáty a štátne jazykové skúšky je:

Jazyková škola
Plzenská 10
Prešov

Číslo účtu: 7000518725/8180
Štátna pokladnica
IBAN:  SK90 8180 0000 0070 0051 8725